Leerdoelen

Hieronder vindt u de leerdoelen van de verschillende modules:

Inleiding
o Zich meer bewust worden van de eigen houding ten opzichte van SOLK-patiënten
o Inzicht krijgen in 10 veelvoorkomende misvattingen over SOLK

Basiskennis
o Basiskennis opdoen over de terminologie, prevalentie, prognose en etiologie van SOLK

Diagnostiek
o Bewuster keuzes maken over het doen van aanvullend onderzoek
o De kans op een gemiste diagnose minimaliseren
o De vijf symptoomdimensies (SCEGS) herkennen en exploreren
o Psychiatrische co-morbiditeit herkennen

Consultvoering
o Signalen herkennen dat een patiënt zich niet gehoord voelt
o Lichamelijk onderzoek inzetten om de patiënt effectief gerust te stellen
o De werkhypothese SOLK aan de patiënt uitleggen
o Een veelvoorkomende negatieve interactie-spiraal herkennen en voorkomen

Behandeling in de Eerste Lijn
o De ernst van SOLK inschatten
o De patiënt motiveren voor gedragsverandering
o Samen met de patiënt behandeldoelen stellen en de voortgang volgen

Psychologische Behandeling – module voor POH-GGZ, psychologen en psychiaters
o Kennis opdoen over de DSM-5 classificaties van de somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
o Weten hoe u kunt omgaan met een patiënt die er een ander verklaringsmodel op nahoudt dan uzelf
o Weten hoe u een patiënt het beste kunt confronteren met het vermoeden van een nagebootste stoornis
o Kennismaken met het gevolgenmodel als hulpmiddel voor het opstellen van een gepersonaliseerde verklaring en behandelplan

Samenwerken met Andere Zorgverleners
o Verbeteren van de communicatie en samenwerking met andere zorgverleners
o Weten welke onderdelen in een (verwijs)brief van belang zijn om de samenwerking te optimaliseren
o Wanneer en hoe een SOLK-patiënt naar de GGZ te verwijzen